Eisen geschmiedet, verzinnt
Auslaufmodell
Lager Chur